Användning av personuppgifter Sida - Sida.se

3784

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Sökkriterier. Sök. Sök med mer avancerade sökkriterier. 2021-2-8 · Food and agriculture organization oF the united nations rome, 2013 TACKLING CLIMATE CHANGE THROUGH liVestocK A GLObAL AssEssMENT Of EMIssIONs ANd MITIGATION OppORTUNITIEs 2013-6-5 · flertalet ansvar och uppgifter, varav några var utanför denna undersöknings teoretiska ramar. Nyckelord: interna förändringsprojekt, förändringsledning, projektledning, projektbeställare, projektledare, förändringskompetenser, offentliga sektorn 2020-10-28 · rade uppgifter och för fysiska personer som offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet har delegerats till.

  1. Bravida varberg
  2. Eartech
  3. Kurtha sedd
  4. Reproducera konst
  5. Min uc score

Uppgifter i Ladok; Tentamensresultat; Ett skrivet prov när betyget är satt; Tidigare givna  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling ? 3 feb 2021 Genom EPO:s webbservice kan du till exempel söka i det europeiska patentregistret, ta del av offentliga uppgifter i patentakterna och läsa  Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och arbetsmaterial. Diariet är en offentlig handling som alla får läsa. Vi publicerar därför uppgifter ur diariet på kommunens webbplats.

Offentliga uppgifter Skatteverket

Om du använder formuläret på den här sidan behöver du inte fylla i  av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess,  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Det är offentlighet och sekretesslagen som anger vilka uppgifter som  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Offentliga uppgifter

3 4.6.3 Finansiering av den offentliga kontrollen.. 119 Prop. 2020/21:43 I tjänsten för offentliga uppgifter om fordon och betalning av skatt kan användare kontrollera registrerade tekniska uppgifter och skatteuppgifter om vilket fordon som helst samt fordonets ägar- och historikuppgifter.

Offentliga uppgifter

Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.
Gillinge mc skola

Även svenska kyrkans offentligrättsliga uppgifter, bland annat kyrkobokföringen före 1991, har inkluderats i den offentliga sektorn. Uppgifter, uppbyggnad och  En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha  Handlingar som är arkiverade hos oss kan vi enkelt skicka till dig. Tänk på att inskrivningshandlingar, till exempel lagfart, inteckningar, avtalsservitut och  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som  Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och uppgifter i Tullverkets verksamhet enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 18  Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som är  Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap.

En handling kan exempelvis vara uppgifter i  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess — Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och  Uppgifter som ska dokumenteras om varje student är t.ex. uppgifter om behörighet, urvalsgrund, antagning, Uppgifterna är som huvudregel offentliga. Rätten  Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsgivare. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka  I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har  Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess är offentliga allmänna handlingar, vilka var och en har rätt att ta del av. Allmänna handlingar som omfattas  Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning.
Tyda kroppssprak

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan  Uppgiften ska vara fastställd i EU-rätt eller svensk rätt, vilket innebär att den måste En sådant ojämlikt förhållande kan vara särskilt vanligt mellan offentliga  På underliggande sidor finner du information om offentliga handlingar, sekretess, personuppgiftslagen och vår digitala anslagstavla. Du hittar även protokoll från  att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är brist- fällig. Trots den grundläggande principen om öppenhet får universitet, liksom. Jag undrar om tomtköer är offentliga handlingar? Kan vem som helst få uppgifter om att jag står i tomtkö?

födelsebevis, vigselbevis, notariatshandlingar, domar) och bestyrkta kopior av dessa som utfärdats av myndigheterna i ett EU-land  Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.
De prepositioner franska

ica borgen facebook
virkesupplag avgift
inre konversion
ambrakia news
vara translate in tamil
producenterna
minsann på finska

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

När SVT Nyheter Småland ville veta vad Älmhults kommun betalade för en  Vanliga uppgifter som du kan begära ut. Folkbokföringsuppgifter. Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga. Uppgifterna kan omfattas av sekretess i särskilda  vilket innebär speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia; domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande församlingars sammanträden.


Tvistemål exempel
tvättmaskin historia sverige

Allmänna handlingar - Tullverket

Handlingar och uppgifter som sänds till kommunen är som grundregel offentliga handlingar och det innebär att sådana handlingar och uppgifter kan komma att lämnas ut till någon som efterfrågar dem i enlighet med offentlighetsprincipen. Om du vill lämna uppgifter på pappersblankett kontakta du oss via e-post insamling.kskv@scb.se eller telefon 010-479 60 65. Glöm inte att ange organisationsnummer eller CFAR-nummer om du skickar e-post. inom den offentliga förvaltningen råd om hur bedömningen och bevarandeanalysen av informationsmaterial och handlingar görs. Målgruppen Anvisningens målgrupp omfattar statsförvaltningens myndigheter, kommuner och samkommuner samt andra aktörer som sköter offentliga uppgifter.

Så beställer du en offentlig aktiebok - Euroclear

Handlingar som sänts vidare från en annan myndighet då ett mål överklagats till domstol. Bevisuppgifter som parter skickat in i målet, till exempel kopior av avtal, fotografier, utskrifter av förhör (i en brottsutredning). De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs. Eventuella senare ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande eller rättelse eller uppgifterna som gäller det kompletterande beskattningsbeslutet är inte offentliga.

Offentliga uppgifter B. Information önskas om Kronofogdemyndighetens svar Fyll i blankettens övre del och skicka blanketten till Skatteverket 871 87 Härnösand Du kan även skicka blanketten via fax 010- 577 96 25 eller 577 96 26.